TIPS ยกระดับการบริหารจัดการภายในองค์กร ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - LM Thai | Logistics Manager

TIPS ยกระดับการบริหารจัดการภายในองค์กร ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

TIPS ยกระดับการบริหารจัดการภายในองค์กร ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Panthita Phensawang

ปัจจุบัน หลายบริษัทในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางทะเลได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือระบบไอที เข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติการอย่างแพร่หลาย นับตั้งแต่กระบวนการติดต่อสื่อสาร การจองพื้นที่ระวางสินค้าบนเรือ การขนส่งสินค้า การขนถ่ายสินค้า การดำเนินการด้านเอกสาร การดำเนินการพิธีการศุลกากร ตลอดจนขั้นตอนการชำระค่าบริการ เพื่อให้การปฏิบัติการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

TIPS เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ตระหนักถึงความสำคัญในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปฏิบัติการมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทุนไปกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนการปฏิบัติการภายในท่าเรือ และการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า และเพื่อผลักดันให้การดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทวางไว้

นิตยสาร LM มีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณปรมา นาจำเริญ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ภายในองค์กร เพื่อยกระดับการให้บริการ และการดำเนินงานของ TIPS ให้มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญที่สุดคือ การเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

IMG_8858

Benefiting From Technology

เนื่องจากการบริหารจัดการตู้สินค้าในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีทั้งความรวดเร็วและแม่นยำ TIPS จึงได้นำระบบและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการจัดวางตู้สินค้าบนเรือ ไปจนถึงการขนถ่ายตู้สินค้าลงจากเรือ และขนส่งตู้สินค้าไปยังลูกค้าปลายทาง

“TIPS ได้นำระบบ SPARCS N4 ซึ่งเป็นระบบไอทีที่ทันสมัย มาใช้สำหรับการปฏิบัติการภายในท่าเรือทุกขั้นตอน ทั้งในส่วนของการนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยเราจะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้ามาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์และวางแผนจัดวางตู้สินค้าบนเรือ การจัดวางตู้สินค้าบน ลานตู้ และการขนส่งตู้สินค้าไปยังปลายทาง เพื่อให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำระบบไอทีมาใช้ในการควบคุมรถหัวลาก เพื่อให้สามารถดำเนินการขนย้ายตู้สินค้าจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” คุณปรมา กล่าว

นอกจากการปฏิบัติการภายในท่าเทียบเรือ ที่บริษัท TIPS ได้นำระบบไอทีมาใช้งานแล้ว ในส่วนของการปฏิบัติการภายในองค์กร บริษัทฯ ยังได้นำระบบไอทีเข้ามาใช้ในการดำเนินการด้วยเช่นกัน เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบายและยังเป็นการยกระดับคุณภาพของงานไปพร้อมๆ กัน

“บริษัท TIPS ได้มีการปรับปรุงระบบการทำ งานภายในองค์กรให้เป็นระบบ Paperless เพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการใช้เอกสารจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการทำงานภายในองค์กร มาใช้ปฏิบัติการ ทั้งการคำนวณค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการบริหารจัดการด้านเอกสาร การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และระบบรักษาความปลอดภัย อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถตรวจสอบอีเมล์และอนุมัติการทำงานต่างๆ ได้โดยผ่านแอพพลิเคชั่น” คุณปรมา อธิบายเพิ่มเติม

IMG_8354

Improving Human Potential

นอกเหนือจากการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปฏิบัติการ จะช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นยำแล้ว บริษัท TIPS ยังมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานที่ทำงานในแต่ละส่วนสามารถปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

“นอกจากเราจะให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานกับองค์กรของเราแล้ว ในแต่ละปี บริษัทฯ ยังมีการจัดหลักสูตรการ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ ให้กับบุคลากร รวมไปถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย อีกทั้ง ทางบริษัทฯ ยังมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบไอทีเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว เพื่อที่พนักงานทุกคนจะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

คุณปรมา กล่าวเพิ่มเติมว่า “วัฒนธรรมหลักขององค์กร ของ TIPS คือ การดูแลพนักงานทุกคนเหมือนเป็นคนในครอบครัว และพยายามเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรของเรา โดยเราจะมีการวิเคราะห์จุดอ่อนของบุคลากรแต่ละคน และช่วยเหลือพวกเขาในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาความ สามารถของตนต่อไป โดยเฉพาะความสามารถในการใช้งานระบบไอทีต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่พนักงาน ด้วยการเปิดโอกาสให้เข้าสอบเลื่อนขั้น โดยใช้ระบบประเมินผลงานด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างผู้นำที่มีคุณภาพมาบริหารจัดการงานให้ดียิ่งขึ้น”

IMG_8296

Moving Forward

ด้วยความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการแบบเดิม เพื่อให้เป็นการดำเนินการด้วยระบบไอทีมากขึ้น  บริษัท TIPS จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพของระบบไอทีในองค์กรให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางทะเลในอนาคต

“ในอดีต การติดต่อสอบถามข้อมูล สามารถทำได้ผ่านทางโทรศัพท์หรือแฟกซ์เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการมีความหลากหลายและรวดเร็วมากขึ้น โดยบริษัท TIPS ได้ให้บริการลูกค้าผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค รวมทั้งเรายังได้พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น TIPS Customer Service เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะตู้สินค้าของตนเองได้แบบเรียลไทม์ และยังสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่า Lift on/off นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการให้บริการข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น LINE เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการติดต่อสื่อสารอีกด้วย” คุณปรมา กล่าว

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาให้ก้าวล้ำและนำสมัยมากยิ่งขึ้น แต่การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เหล่านี้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กรและระหว่างองค์กร ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการที่แต่ละบริษัทจะนำมาใช้งานเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งบริษัท TIPS ได้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและก้าวหน้า ด้วยการนำระบบไอทีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งบริษัทฯ และลูกค้ามากที่สุด เพื่อยกระดับการให้บริการของ TIPS ให้เป็นท่าเทียบเรือที่ทันสมัยและโดดเด่นเหนือผู้ให้บริการรายอื่นๆ


ขอเชิญร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลจาก TIPS เป็นแก้วน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล ท่านสามารถร่วมสนุกได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2017 และตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ในนิตยสาร LM ฉบับที่ 472 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2017 หรือในเฟซบุคเพจ facebook.com/ThaiLogisticsManager

LM มี LINE ด้วยนะ! กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารโลจิสติกส์ ได้ที่ @logisticsmanager (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน
Ports and Terminals
Panthita Phensawang

Panthita Phensawang, or Mhew, is an experienced writer who enjoys using her words. When she isn’t glued to a computer screen, she spends time watching movies and listening to K-pop music and plans trips to exotic foreign countries. Writing for Airfreight Logistics, she gets to see what goes on behind the scenes of how her online purchases get delivered to her door.

More in Ports and Terminals

Hutchison Ports Thailand เตรียมนำปั้นจั่นยกตู้สินค้าควบคุมการปฏิบัติงานจากระยะไกลมาใช้ครั้งแรกในไทย

Panthita PhensawangFebruary 21, 2018

ประธานคนใหม่ของท่าเทียบเรือ ESCO กับมุมมองในการพัฒนาท่าเทียบเรือให้ก้าวทันโลก

Juthamart NawwaradJanuary 22, 2018

Sahathai Terminal มุ่งขยายบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการมากกว่าการเป็นท่าเรือ

Chatchaya JianswatvatanaNovember 24, 2017

แผนการรับมือความท้าทายในอนาคตของท่าเรือและท่าเทียบเรือ

Chatchaya JianswatvatanaSeptember 25, 2017

SANY นำเสนอเทคโนโลยีอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติการท่าเทียบเรือ

Phubet BoonrasriJuly 4, 2017

TPT มุ่งพัฒนาการให้บริการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำแบบครบวงจร

Panthita PhensawangMay 2, 2017

ท่าเทียบเรือชายฝั่ง A ความหวังใหม่ของการขนส่งสินค้าชายฝั่ง

Panthita PhensawangFebruary 27, 2017

Sahathai Terminal วางรากฐานแข็งแกร่ง เติบโตต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกล

Chatchaya JianswatvatanaJanuary 27, 2017

ครม. เห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง

Logistics ManagerDecember 28, 2016
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version