บริการคลังสินค้าแบบ multi-user warehouse ทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการ - LM Thai | Logistics Manager
บทความเด่น

บริการคลังสินค้าแบบ multi-user warehouse ทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการ

บริการคลังสินค้าแบบ multi-user warehouse ทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการ
Panthita Phensawang

จากการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจ e-Commerce ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตสินค้าหลายรายต่างมองหาโซลูชั่นในการจัดเก็บสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุม ทั้งการบริหารจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพ กระจายสินค้าไปยังปลายทางได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อย่างที่ทราบกันดีว่า การให้บริการคลังสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ คลังสินค้าเอกชน (private warehouse) คลังสินค้าสาธารณะ (public warehouse) คลังสินค้าแบบสัญญาเช่า (contract warehouse) และคลังสินค้าที่จัดเก็บสินค้าของลูกค้าหลายราย (multi-user warehouse) ซึ่งผู้ผลิตสินค้าสามารถเลือกคลังสินค้าที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และความจำเป็นของตัวเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุด แต่สำหรับผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการพื้นที่จำกัด ต้องการความยืดหยุ่นในการจัดเก็บสินค้าและประหยัดต้นทุน บริการคลังสินค้าแบบ multi-user warehouse ดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถตอบโจทย์ของพวกเขาได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด

เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับบริการคลังสินค้าแบบ multi-user warehouse ให้มากยิ่งขึ้น นิตยสาร LM ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณฤต ศักดิ์พิทักษ์สกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการซัพพลายเชน บริษัท XPO Logistics และคุณธเนศ เมฆินทรางกูร ผู้อำนวยการ บริษัท APL Logistics เกี่ยวกับรูปแบบและการให้บริการคลังสินค้าแบบ multi-user warehouse ว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ผลิตสินค้าในปัจจุบันได้อย่างไรบ้าง

A Different View on Warehouse Solutions

คุณฤต ได้อธิบายเกี่ยวกับการให้บริการคลังสินค้าแบบ multi-user warehouse ว่า “การให้บริการคลังสินค้าแบบ multi-user warehouse คือ การนำความต้องการของลูกค้ามารวมกัน และจัดสรรพื้นที่ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกพื้นที่ได้ทั้งแบบจำกัดพื้นที่ หรือแบบใช้พื้นที่ตามความเหมาะสม โดยเราจะนำสินค้าของผู้ผลิตสินค้าหลายรายมาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งเราจะนำข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า รวมทั้งความต้องการของลูกค้าทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า ทั้งรูปแบบบริการคลังสินค้าและการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง”

ทั้งนี้ คลังสินค้าแบบ multi-user warehouse สามารถให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้งยังสามารถให้บริการแก่สินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า อาหาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าแฟชั่น เป็นต้น

ด้วยจุดเด่นของบริการคลังสินค้าแบบ multi-user warehouse ที่นอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าแล้ว ยังช่วยให้ผู้ให้บริการคลังสินค้าสามารถใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย โดยคุณธเนศ ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “การให้บริการคลังสินค้าแบบ multi-user warehouse ทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากเราให้บริการแก่ลูกค้าที่มีความหลากหลายได้ภายในคลังสินค้าเดียวกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าที่มีปริมาณแตกต่างในแต่ละช่วงช่วงฤดูกาลสูง เราสามารถนำทรัพยากรในคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่คลังสินค้า เครื่องมือยกขนสินค้า และเจ้าหน้าที่คลังสินค้ามาจัดสรรให้เหมาะสม เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละรายอย่างเหมาะสม และสามารถรองรับลูกค้าและบริการอื่นๆ ที่มีเพิ่มขึ้นได้”

Customer-centric Services

คุณฤต ศักดิ์พิทักษ์สกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการซัพพลายเชน บริษัท XPO Logistics

ปัจจุบันการให้บริการคลังสินค้าแบบ multi-user warehouse ได้รับความนิยมจากผู้ผลิตสินค้ามากขึ้น เนื่องจากผู้ให้บริการคลังสินค้าได้ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่บริการจัดเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการตามความต้องการของลูกค้า มีความยืดหยุ่นในการจัดการสินค้าเข้าและออกจากคลังได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการรายอื่น ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ผู้ผลิตสินค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการ

“ผู้ใช้บริการบางรายมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้คลังสินค้า หรืออุปกรณ์ร่วมกับผู้ใช้บริการรายอื่น ดังนั้น ผู้ให้บริการคลังสินค้าต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและความต้องการของลูกค้า หากลูกค้าระบุอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการใช้บริการร่วมกับผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน เราก็ต้องปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้า ขณะที่ลูกค้าบางรายอาจไม่มีปัญหาในการใช้บริการคลังสินค้าร่วมกับลูกค้ารายอื่นในธุรกิจเดียวกัน ซึ่งเราต้องมีการนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อาทิ การแยกพื้นที่ใช้งานคนละส่วนหรือแยกพื้นที่จัดเก็บให้ชัดเจน รวมไปถึงการแยกทีมปฏิบัติการ ทั้งพนักงานและอุปกรณ์เครื่องมือ แม้ว่าจะใช้บริการคลังสินค้าภายในพื้นที่เดียวกันก็ตาม” คุณฤต อธิบาย

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการคลังสินค้าแบบ multi-user warehouse ยังมีการนำเสนอโซลูชั่นเพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากบริการที่มีอยู่เดิม เช่น การให้บริการอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะทาง การบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษ ตลอดจนถึงการให้บริการขนส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนด

“เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าจำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เราจึงนำเสนอโซลูชั่นเพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ โดยการลงทุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือแบบเดียวกันกับที่ผู้ใช้บริการรายอื่นใช้ปฏิบัติการ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า” คุณฤต กล่าวเพิ่มเติม “โดยปกติแล้ว บริการคลังสินค้าแบบ multi-user warehouse จะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการที่แตกต่างกัน ผู้ผลิตสินค้าบางรายนำเข้าสินค้ามายังคลังสินค้าตอนช่วงกลางคืน และมีการขนถ่ายออกจากคลังสินค้าตอนช่วงเช้า หรือลูกค้าบางรายจำเป็นต้องขนถ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้าตลอดทั้งวัน ดังนั้น เราจึงต้องมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ”

The Importance of a Human Touch

คุณธเนศ เมฆินทรางกูร ผู้อำนวยการ บริษัท APL Logistics

สำหรับการให้บริการคลังสินค้าแบบ multi-user warehouse คุณฤตมองว่าการลงทุนด้านบุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการ เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องมือเมื่อใช้ไปนานครั้ง มักมีการเสื่อมโทรมและหมดอายุการใช้งาน ในขณะที่การลงทุนด้านบุคลากรนั้น สามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับงานอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต

“ก่อนให้บริการแก่ลูกค้า เรามีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานให้เหมาะสม ตรงตามความต้องการของลูกค้า และแบ่งหน้าที่ให้พนักงานแต่ละคนดูแลลูกค้าแต่ละรายเพื่อป้องกันความสับสนในการทำงาน หลังจากผ่านการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว เราจะมีการประเมินผลการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครอบคลุม” คุณฤต กล่าว

นอกจากนี้ คุณธเนศ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันธุรกิจ e-Commerce มีการเติบโตมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ให้บริการคลังสินค้ามีการขยายบริการให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งบริการขนส่งสินค้าและบริการลูกค้า “เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการด้านติดตามสินค้าและการดูแลหลังการขายเพิ่มเติม เราจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรรองรับงานเหล่านี้ ด้วยการฝึกอบรมพนักงานให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการการขนส่งและส่งมอบสินค้าที่เหมาะสม สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวมทั้งการให้บริการที่สุภาพและน่าไว้วางใจ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า”

ปัจจุบัน การแข่งขันในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีความเข้มข้นมากขึ้น เห็นได้จากแต่ละบริษัทต่างมีการพัฒนากลยุทธ์และสรรหาโซลูชั่นใหม่ๆ มานำเสนอให้แก่ลูกค้า สำหรับบริการคลังสินค้าแบบ multi-user warehouse ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากเป็นโซลูชั่นที่นำเสนอบริการได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ มีความยืดหยุ่นและประหยัดต้นทุน  ด้วยคุณสมบัติเด่นเหล่านี้ ทำให้บริการคลังสินค้าแบบ multi-user warehouse เป็นโซลูชั่นที่น่าจับตามองในขณะนี้

LM มี LINE ด้วยนะ! กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารโลจิสติกส์ ได้ที่ @logisticsmanager (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน
บทความเด่น
Panthita Phensawang

Panthita Phensawang, or Mhew, is an experienced writer who enjoys using her words. When she isn’t glued to a computer screen, she spends time watching movies and listening to K-pop music and plans trips to exotic foreign countries. Writing for Airfreight Logistics, she gets to see what goes on behind the scenes of how her online purchases get delivered to her door.

More in บทความเด่น

เจาะลึกไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญของท่าเทียบเรือ ชุด D

Panthita PhensawangJanuary 8, 2019

City Zone Express เปิดสำนักงานใหม่ในจีนและเวียดนาม ต่อยอดความสำเร็จของบริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน

Phubet BoonrasriDecember 24, 2018

ผลกระทบต่อตลาดสินค้าเทกองและวางกองจากยุทธศาสตร์ BRI ของจีน

Hatsamon KittipongvorakarnDecember 24, 2018

บริษัท Yusen Logistics (Thailand) พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งผลักดันบริการขนส่งที่มีความแข็งแกร่งสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น

Hatsamon KittipongvorakarnDecember 3, 2018

การจัดการขนส่งสินค้าเคมี : ยิ่งอันตราย ยิ่งปลอดภัย

Phubet BoonrasriNovember 16, 2018

LEO Global Logistics ส่งมอบบริการนำเข้าสินค้าแบบไม่เต็มตู้รายสัปดาห์ เส้นทางตรงจากสหรัฐอเมริกาและจีน

Dusida WorrachaddejchaiNovember 13, 2018

HazChem Logistics เป็นมากกว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์สำหรับสารเคมีและสินค้าอันตราย

Chatchaya JianswatvatanaOctober 24, 2018

ทำความรู้จัก AGV เทคโนโลยีอัตโนมัติ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน คลังสินค้า

Chatchaya JianswatvatanaOctober 15, 2018

ความท้าทายในการจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในภูมิภาคอาเซียน

Panthita PhensawangOctober 12, 2018
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version