รายงาน DHL Global Trade Barometer กับการคาดการณ์ตลาดโลก - LM Thai | Logistics Manager
บทสัมภาษณ์

รายงาน DHL Global Trade Barometer กับการคาดการณ์ตลาดโลก

รายงาน DHL Global Trade Barometer กับการคาดการณ์ตลาดโลก
Dusida Worrachaddejchai

แม้ว่าปัจจุบัน เราจะอยู่ในยุคดิจิทัลที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกันมากขึ้น แต่อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ยังคงเป็นส่วนที่คนทั่วไปมองข้าม เนื่องจากคนจำนวนมากไม่ได้ฉุกคิดว่า กว่าสินค้าแต่ละชนิดที่ผ่านมือเราไปในแต่ละวันมีกระบวนการผลิตและขั้นตอนในการขนส่งอย่างไรบ้าง ในขณะที่คนบางส่วนเริ่มรับรู้ถึงบทบาทของอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ทวีความสำคัญอย่างต่อเนื่องในธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลก กล่าวโดยง่ายก็คือ เพราะว่าวัตถุดิบจำเป็นต้องมีการขนส่งเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้า เช่นเดียวกับสินค้าสำเร็จรูปที่จำเป็นต้องจัดส่งไปยังชั้นวางเพื่อจัดจำหน่ายทั่วโลก ดังนั้นแล้ว เมื่อการค้าโลกและตลาดโลกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วย

เพราะฉะนั้น ปริมาณการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์จึงสามารถใช้เป็นมาตรชี้วัดสภาพทางเศรษฐกิจทั่วโลก รวมไปถึงการคาดการณ์สถานการณ์ตลาดในอนาคตได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น หากเกิดภาวะตกต่ำในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางเรือ เราก็สามารถคาดเดาได้ว่าหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมไปถึงตลาดการค้าโลกจะประสบกับภาวะเศรษฐกิจซบเซา

อย่างไรก็ตาม วิธีการคาดการณ์สถานการณ์ตลาดในอนาคตเป็นเพียงการวิเคราะห์ภาพรวมของทุกอุตสาหกรรม และเป็นตัวชี้วัดสภาพทางตลาดโดยทั่วไปเท่านั้น แต่ในยุคที่เทคโนโลยีหลายๆ อย่างมีความทันสมัยมากขึ้น จึงทำให้เราสามารถคาดการณ์ด้วยวิธีอื่นๆ ได้อีกมากมาย

ด้วยเหตุนี้ บริษัท DHL ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในการค้าระดับโลก จึงได้ริเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยมีการใช้งานในตลาดมาก่อน เพื่อรวบรวมข้อมูลและชี้วัดโอกาสทางธุรกิจให้กับหลากหลายธุรกิจ โดย DHL ได้เปิดตัวรายงาน Global Trade Barometer ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ในฐานะโมเดลในการคาดการณ์ทางธุรกิจ สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาโซลูชั่นที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ซัพพลายเชนของตน โดยระบบดังกล่าวนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยี Machine learning รวมไปถึงความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ เข้ามาร่วมใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีความสำคัญสำหรับการวางแผนและจัดการซัพพลายเชน

นิตยสาร LM ฉบับนี้ ได้มีโอกาสพูดคุยกับ Ir. Dr. Kelvin K Y Leung ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท DHL Global Forwarding ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อทำความรู้จักกับ Global Trade Barometer ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการชี้วัดสภาพตลาดปัจจุบัน รวมไปถึงการพัฒนาการค้าโลกในอนาคต

A New Perspective

จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Big Data ในทุกแอพพลิเคชั่นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เราจะพบว่าบริษัทใหญ่หลายแห่งเริ่มเล็งเห็นคุณค่าของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่พวกเขามี โดยการนำข้อมูลเหล่านี้มาคัดแยกให้เหลือเพียงข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันเท่านั้นที่สามารถคัดกรองและจำแนกข้อมูลอย่างละเอียดได้

หลังจากที่บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำ อย่าง DHL ได้ลงทุนพัฒนา Global Trade Barometer ผ่านการทำงานร่วมกันกับบริษัท Accenture มาเป็นเวลาหลายปี ล่าสุด บริษัทฯ จึงได้เปิดตัวนวัตกรรมโซลูชั่นใหม่นี้ให้ทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมฯ ได้รู้จัก

โดยทาง DHL ระบุว่า Global Trade Barometer เป็นรายงานที่มีพื้นฐานมาจากข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่เป็นวัตถุดิบพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต โดยข้อมูลหลักมาจากตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ และการขนส่งตู้สินค้าทางทะเล จากประเทศอุตสาหกรรมหลัก อาทิ จีน เกาหลีใต้ เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้มีสัดส่วนทางการค้า คิดเป็น 75 เปอร์เซ็นต์ของการค้าโลก

Ir. Dr. Kelvin K Y Leung ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท DHL Global Forwarding ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จากนั้น DHL ได้นำเอาข้อมูลทั้งหมดมาประเมินผลด้วยเทคโนโลยี AI และวิธีการทางสถิติศาสตร์ เพื่อปรับปรุงและจัดเรียงข้อมูลให้รายงาน Global Trade Barometer มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปย่อยเป็นค่าดัชนีเชิงเดี่ยวเพื่อแทนค่าเฉลี่ยของปริมาณการเติบโตทางการค้าในปัจจุบันและในอีกสองเดือนข้างหน้า ตัวอย่างเช่น จากรายงานล่าสุดพบว่าการค้าโลกมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรายงานจาก Global Trade Barometer แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นจาก 64 จุดในเดือนมกราคม เป็น 66 จุด โดยค่าจากรายงานที่มีมากกว่า 50 จุด แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมั่นคงและเป็นไปในทิศทางบวก นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่สังเกตได้คือสัญญาณดี ซึ่งจะส่งผลไปยังช่วงถัดไปของปีด้วยเช่นกัน

Dr. Leung กล่าวว่า “บริษัทฯ ทำการเผยแพร่รายงานใหม่เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งรายงานล่าสุดของแต่ละไตรมาสจะแสดงให้เห็นถึงคาดการณ์ในอีกสามเดือนข้างหน้า ซึ่งยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี วิธีการจัดทำรายงานของเราแตกต่างจากสถาบันอื่นที่เปิดเผยข้อมูลแบบเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารต่างๆ จะมีการกล่าวถึงดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) และตัวชี้วัดแนวโน้มอื่นๆ โดยรายงานส่วนใหญ่มักอ้างอิงมาจากผลการสำรวจของหลายร้อยบริษัทในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการคาดเดาของแต่ละคน นั่นจึงทำให้ข้อมูลเหล่านั้นอาจมีเรื่องของอคติหรือการเอนเอียงเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะถ้าทุกคนมีความคิดเหมือนกันหมด รายงานที่ออกมาจะมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากกว่า แต่ในความเป็นจริงแล้วการคาดการณ์เหล่านั้นก็ยังคงเป็นมุมมองและความคิดเห็นของบุคคลอยู่ดี”

“สิ่งที่ทำให้ข้อมูลของเรามีความแตกต่างก็คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งาน เช่น เทคโนโลยี Big Data และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทฯ ได้จัดตั้งตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์จากเทคโนโลยี machine learning จากนั้นระบบจะคำนวณจากข้อมูลที่ถูกเก็บมาก่อนหน้า เพื่อตรวจสอบว่าการคาดการณ์ของเรานั้นถูกต้องหรือไม่ อีกทั้ง เรายังได้มีการศึกษาข้อมูลย้อนหลังเกือบสิบปี เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานได้โดยมีเสถียรภาพสูงสุด นอกจากนี้ เรายังเลือกใช้ข้อมูลในการจัดทำรายงาน จากเจ็ดประเทศเศรษฐกิจหลักที่มีสัดส่วนทางการค้าคิดเป็น 75 เปอร์เซ็นต์ของการค้าโลก”

“นอกจากนี้ รายงาน Global Trade Barometer ของเรายังสามารถเจาะลึกไปถึงแนวโน้มของแต่ละอุตสาหกรรมเฉพาะได้ โดยเราจะมีการรวบรวมข้อมูลชิ้นส่วนประกอบของสินค้าแต่ละประเภทนับแสนรายการ เพื่อนำมาคาดการณ์ว่าแต่ละช่วงเวลาจะมีสินค้าที่ถูกผลิตออกมามากน้อยแค่ไหน ซึ่งจากข้อมูลนี้จะสามารถชี้ให้เห็นถึงจำนวนของสินค้าสำเร็จรูปที่จะมีการผลิตเสร็จ ตลอดจนจำนวนสินค้าสำเร็จรูปที่ต้องขนส่งไปยังปลายทางเพื่อจัดจำหน่ายต่อไป”

Implementing the Data

สำหรับขั้นตอนต่อไปในการปรับใช้ข้อมูลจาก Global Trade Barometer คือการนำไปใช้งานจริงบนแอพพลิเคชั่น โดยธุรกิจแต่ละประเภทสามารถสร้างประโยชน์ต่อซัพพลายเชนของธุรกิจนั้นๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ภาคธุรกิจสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ของความต้องการในตลาดของสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจทราบถึงจำนวนของสินค้าที่ต้องผลิต จำนวนพนักงานที่ต้องจ้าง และพื้นที่ระวางสินค้าที่ต้องทำการจอง

Ir. Dr. Kelvin K Y Leung ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท DHL Global Forwarding ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ Mr. Thomas Tieber ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท DHL Global Forwarding ประจำอาเซียนและเอเชียใต้

Dr. Leung อธิบายต่อว่า “ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมักต้องทำงานอย่างหนัก และมุ่งความสนใจหลักไปที่ภาคการผลิต ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาควรทำ อย่างไรก็ตาม การให้ความสนใจไปที่ปริมาณการผลิตเพียงอย่างเดียว ก็จะทำให้ยากต่อการมองเห็นภาพรวมของธุรกิจทั้งหมด และทำให้การวางแผนอนาคตเป็นเรื่องยากตามไปด้วย เพราะการที่พวกเขาใกล้ชิดกับสายการผลิตมากเกินไป ทำให้พวกเขาลืมนึกไปว่าสินค้าที่ผลิตออกมาจะต้องใช้พื้นที่ระวางสินค้าบนเครื่องบินหรือบนเรือมากน้อยแค่ไหน และปริมาณพื้นที่ระวางสินค้าที่มีในตลาดในแต่ละช่วงมีมากเพียงพอหรือไม่ จึงก่อให้เกิดสถานการณ์คอขวดในช่วงที่มีปริมาณสินค้ามากหรือช่วงพีคซีซั่น แต่กลับไม่มีพื้นที่ระวางสินค้ามากเพียงพอ”

“ดังนั้น ข้อมูลที่เราจัดเตรียมไว้จึงสามารถนำไปใช้งานได้จริง ตัวอย่างเช่น การนำข้อมูลการคาดการณ์ไปวิเคราะห์สำหรับการขนส่งสินค้าจากเยอรมนีไปยังสหรัฐอเมริกาในอีกสามเดือนข้างหน้า เนื่องจาก Global Trade Barometer มีข้อมูลคาดการณ์และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลในระดับโรงงานหรือระดับอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อมูลที่มีความแม่นยำและครอบคลุมทั่วทั้งอุตสาหกรรม ดังนั้น หากลูกค้ามีข้อมูลเหล่านี้ก็จะทำให้ลูกค้ามีความสามารถในการต่อรองกับสายการเดินเรือ บริษัทรถบรรทุกหรือสายการบินได้มากขึ้น เนื่องจากลูกค้าสามารถจองพื้นที่ระวางล่วงหน้า เพื่อให้ได้ราคาที่น่าพอใจ ได้รับการบริการที่ดี และเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีพื้นที่ระวางสินค้าเพียงพอสำหรับสินค้าที่ผลิตต้องการขนส่งในแต่ละช่วง”

Moving Forward

ทั้งนี้ รายงาน Global Trade Barometer สองฉบับแรกได้ชี้ให้เห็นถึงตลาดโลกที่มีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการค้าโลกได้มีการถดถอยลง แม้ว่าปัจจุบัน ในหลายประเทศจะมีการนำนโยบายทางการค้าแบบลัทธิคุ้มครองการค้า (Protectionism) เข้ามาใช้เพื่อปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศก็ตาม แต่ Dr. Leung ก็ยังคงเห็นว่าตลาดโลกจะมีแนวโน้มเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้

“ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่าภาคการผลิตเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งยังมีการร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศต่างได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อขยายการเติบโตทางการค้า ผมหวังว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในซัพพลายเชนจะตระหนักถึงประโยชน์ของ Global Trade Barometer และนำไปปรับใช้ในธุรกิจของตน เพื่อให้ธุรกิจสามารถวางแผน มีข้อมูลเชิงลึก และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ รวมไปถึงการเพิ่มความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสถานการณ์ตลาดในอนาคต ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ประโยชน์จาก Global Trade Barometer มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดอย่างแท้จริง”

LM มี LINE ด้วยนะ! กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารโลจิสติกส์ ได้ที่ @logisticsmanager (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน
บทสัมภาษณ์
Dusida Worrachaddejchai

Dusida Worrachaddejchai, or Pang, is a recent graduate and is one of the newest contributing writers for Airfreight Logistics and Logistics Manager. She’s always been a book worm and describes her perfect afternoon as one with a book in hand and a cat in her lap. Creativity is what drives her as she is also into art, music, and writing. She’s excited to bring that spark to writing and creating content with a focus on the logistics industry.

More in บทสัมภาษณ์

บทสัมภาษณ์ Mr. Jeremy Nixon, CEO สายการเดินเรือ ONE ระหว่างเยือนสำนักงานประเทศไทย

Chatchaya JianswatvatanaJanuary 28, 2019

คาดการณ์การส่งออกไทยปี 2019 กับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)

Dusida WorrachaddejchaiJanuary 4, 2019

DHL พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมยานยนต์อย่างไม่หยุดยั้ง

Dusida WorrachaddejchaiDecember 13, 2018

บทสัมภาษณ์ ดร. พันเทียน สื่อทรงธรรม คนไทยที่ได้มีโอกาสปฏิบัติงานในท่าเรือ Hamburg เยอรมนี

Dusida WorrachaddejchaiDecember 6, 2018

Crown Equipment ฉลองครบรอบ 40 ปี การให้บริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Chatchaya JianswatvatanaOctober 3, 2018

ANJI-NYK Logistics ก้าวเข้าสู่ปีที่ห้าของการส่งมอบบริการโลจิสติกส์ยานยนต์คุณภาพ

Dusida WorrachaddejchaiSeptember 27, 2018

Yusen Logistics มุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ผ่านการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่

Phubet BoonrasriSeptember 12, 2018

KERRY-APEX ผนึกความแข็งแกร่งเพื่อนำเสนอบริการบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร

Hatsamon KittipongvorakarnAugust 29, 2018

Rhenus Logistics มุ่งมั่นให้บริการอย่างแข็งแกร่ง ขยายบริการอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ปี 1912

Chatchaya JianswatvatanaAugust 17, 2018
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version