ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

กทท. เดินหน้าเชื่อม BIMSTEC เปิดตลาดบังคลาเทศและกัลกัตตา

กทท. เดินหน้าเชื่อม BIMSTEC เปิดตลาดบังคลาเทศและกัลกัตตา
Panthita Phensawang

ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน ที่ผ่านมา คณะผู้แทน กทท. ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กทท. โดยมีคุณสมชาย เหมทอง ผช. อทร.(บธ) เป็นหัวหน้าคณะฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางไปเยี่ยมคารวะ และเจรจาธุรกิจกับผู้บริหารระดับสูงของการท่าเรือจิตตะกอง (Chittagong Port Authority) ประเทศบังกลาเทศ และการท่าเรือกัลกัตตา (Kolkata Port Trust) ประเทศอินเดีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างท่าเรือไทย ภายใต้การดูแลของ กทท. กับท่าเรือดังกล่าว ในลักษณะ Port-to-Port Cooperation เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านต่างๆ อาทิ ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการท่าเรือ รวมถึงด้านการปฏิบัติการท่าเรือ และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน

ท่าเรือจิตตะกอง เป็นท่าเรือแม่น้ำที่สำคัญที่สุดของบังกลาเทศ มีความลึกหน้าท่า 9.5 เมตร มีท่าบริการตู้สินค้าจำนวน 11 ท่า ท่าบริการสินค้าทั่วจำนวนหกท่า ปัจจุบันสินค้าผ่านท่า 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นสินค้านำเข้าเพื่อการส่งออก 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นสินค้าถ่ายลำไปประเทศอินเดีย เนปาลและภูฐาน ให้บริการตู้สินค้าเป็นหลัก ซึ่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา มีอัตราเติบโต 11 เปอร์เซ็นต์ โดยในปี 2018 ที่ผ่านมา มีตู้สินค้าผ่านท่าประมาณ 2.8 ล้านทีอียูและตั้งเป้าหมายจะเพิ่มปริมาณตู้สินค้าในปี 2019 เป็น 3.1 ล้านทีอียู ในการนี้ การท่าเรือจิตตะกอง ประเทศบังกลาเทศ มีความยินดีที่จะลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ กทท. ในลักษณะ Port –to-Port Cooperation ทั้งนี้ได้แต่งตั้งผู้แทนทั้งสองฝ่าย ในการดำเนินการตามกรอบการทำงานของแต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการลงนามภายในเดือนกันยายน ปี 2019

ท่าเรือกัลกัตตา เป็นท่าเรือที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 140 ปีก่อน เป็นแห่งแรกของประเทศอินเดีย จึงมีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สุดของประเทศ ปัจจุบันมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสาม มีความลึกหน้าท่าประมาณ 4.5-6.5 เมตร ในปี 2018 มีตู้สินค้าผ่านท่าประมาณ 8 แสนทีอียู 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นสินค้านำเข้าเพื่อการส่งออก 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นสินค้าถ่ายลำไปประเทศเนปาลและภูฐาน ท่าเรือแห่งนี้ถือเป็นประตูการค้าสู่อินเดียภาคตะวันออกและเป็นศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าไปยังประเทศเนปาลและประเทศภูฐาน ทั้งนี้ ท่าเรือกัลกัตตามีความยินดีในการพัฒนาความร่วมมือ กับ กทท. ในลักษณะ Port –to-Port Cooperation โดยจะพิจารณาปรับแก้ร่าง MOU และนำเสนอร่างความร่วมมือดังกล่าวต่อกระทรวงการขนส่ง (Ministry of Shipping) ของประเทศอินเดียเพื่อพิจารณา ก่อนแจ้งผลการตอบรับการลงนามความร่วมมือดังกล่าวกับ กทท. ในโอกาสต่อไปโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ ผู้แทน กทท. ได้หารือและเจรจาธุรกิจในลักษณะ Focus Group กับผู้ประกอบการสายเรือและโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย Ocean Network Express (Bangladesh) Ltd.: ONE, PIL (Bangladesh) LTD. และ กลุ่ม Continental Group ซึ่งเป็นตัวแทนเรือให้กับ Samudera Shipping Lines Hyundai และ OOCL รวมทั้งเข้าพบผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอศักยภาพและโครงการพัฒนาของ ทรน. ในการพัฒนาเป็นประตูการค้าของไทย เชื่อมกลุ่มประเทศ BIMSTEC พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับแผนงานด้านการตลาด และโอกาสในการเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งระหว่างไทยกับท่าเรือจิตตะกองและท่าเรือกัลกัตตา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดของ กทท. ต่อไป

ติดตามข่าวสาร บทความ และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทาง Facebook ของเราได้ที่
ท่าเรือและท่าเทียบเรือ
Panthita Phensawang

Panthita Phensawang, or Mhew, is an experienced writer who enjoys using her words. When she isn’t glued to a computer screen, she spends time watching movies and listening to K-pop music and plans trips to exotic foreign countries. Writing for Airfreight Logistics, she gets to see what goes on behind the scenes of how her online purchases get delivered to her door.

More in ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

ท่าเรือกรุงเทพ จัดเสวนา “ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ยุค 4.0 บริหารต้นทุนอย่างไร เพิ่มผลกำไรทันที”

Panthita PhensawangJune 20, 2019

ท่าเรือ Los Angeles ทำลายสถิติปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าประจำเดือนพฤษภาคม

rungpisitJune 19, 2019

ท่าเรือ Long Beach รายงานปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าลดลงในเดือนพฤษภาคม

rungpisitJune 18, 2019

‘นวัตกรรม’ หัวใจสำคัญแห่งความก้าวหน้าของ สหไทย เทอร์มินอล

Chatchaya JianswatvatanaJune 14, 2019

PSA ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท SATS เพื่อมอบบริการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และผลักดันสิงค์โปร์เป็นศูนย์กลางการขนส่ง

Satida TinarakJune 14, 2019

ท่าเรือประจวบรับโล่เกียรติคุณจากส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สบทช.4)

Panthita PhensawangJune 12, 2019

Beibu Gulf Port จัดโรดโชว์ประชาสัมพันธ์โครงการระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบก-ทางทะเลแห่งใหม่

Satida TinarakMay 31, 2019

Hutchison Ports Thailand ร่วมกับกรมศุลกากร เปิดโครงการ e-Coastal Trading System

Panthita PhensawangMay 29, 2019

การท่าเรือ Rotterdam เสริมความสามารถในฐานะท่าเรือขนถ่ายสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

Chatchaya JianswatvatanaMay 29, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version