ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

PAT จัดการเปิดประชุมประชาพิจารณ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย

PAT จัดการเปิดประชุมประชาพิจารณ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย
Chatchaya Jianswatvatana

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณสมชาย เหมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุมประชาพิจารณ์ (public hearing) โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) ระหว่าง กทท. และชาวชุมชนคลองเตย รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของชาวชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการฯ โดยมีผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนคนรุ่นใหม่ในชุมชน พนักงาน กทท. และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมฯ จำนวนประมาณ 200 คน ณ ห้องกัญญลักษณ์บอลรูม (ชั้น 3) โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ครอบคลุมถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่ง กทท. ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับการเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตชาวชุมชนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย โดยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาและบริหารพื้นที่โดยรอบเขตรั้วศุลกากรของ ทกท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวชุมชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรของ ทกท. จำนวน 26 ชุมชน รวมทั้งชุมชนที่กระจายอยู่บริเวณใต้ทางด่วน รวมประมาณ 13,000 ครัวเรือน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีระบบจัดการที่ได้มาตรฐาน ทั้งระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอันจะส่งผลถึงภูมิสถาปัตยกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนในชุมชน

การประชุมประชาพิจารณ์ดังกล่าว เป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์ และเป็นการอภิปรายเพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เกิดคุณูปการต่อพี่น้องชาวชุมชน ทุกพื้นที่ สร้างโอกาส ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตใหม่ มีสิ่งแวดล้อมใหม่ เกิดสังคมใหม่ที่มีมาตรฐาน พร้อมทั้งโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพที่มีรายได้สูงขึ้นโดยสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนคลองเตยในทุกขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ และพร้อมที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกันต่อไป

ติดตามข่าวสาร บทความ และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทาง Facebook ของเราได้ที่
ท่าเรือและท่าเทียบเรือ
Chatchaya Jianswatvatana

Amp is an energetic writer and an adventurous traveler seeking to explore and broaden her horizons. Her travels have taken her to far flung destinations, experiencing various cultures with fresh eyes. She is a book-lover of various genres and is also a skilled photographer. She enjoys very strong black coffee.

More in ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

กทท. ลงนามบันทึกความเข้าใจสร้างความร่วมมือระหว่างท่าเรือ ร่วมกับท่าเรือ Hambantota ประเทศศรีลังกา

Panthita PhensawangAugust 21, 2019

กทท. สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติตามศาสตร์พระราชา

Panthita PhensawangAugust 19, 2019

สินค้าขนส่งทางรถไฟของท่าเรือ Hamburg ขยายตัวต่อเนื่อง

Saranya ApichaipaisanAugust 19, 2019

การท่าเรือฯ พัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพโซน B 500 ไร่ เป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ

Panthita PhensawangAugust 16, 2019

ท่าเรือยูนิไทย จัดกิจกรรม ‘Run For Love ยูนิไทยวิ่งด้วยหัวใจรัก 2019’

Panthita PhensawangAugust 7, 2019

PSA ผนวกกิจการท่าเทียบเรือขนส่งตู้สินค้า Halterm

Arnat SakdaronnarongAugust 6, 2019

PSA และ SATS ร่วมพัฒนาสิงคโปร์ สู่ศูนย์การด้านการขนส่งต่อเนื่องทางทะเลและอากาศ

Contributing WriterAugust 4, 2019

วิสาหกิจญี่ปุ่นลงทุนในปฏิบัติการท่าเทียบเรือในเวียดนาม

Contributing WriterAugust 4, 2019

พันธมิตรท่าเรือ NWSA จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ ท่าเทียบเรือ Terminal 5

Phubet BoonrasriAugust 2, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version